خانه / ارسال شکایات

ارسال شکایات

کاربران محترم در صورت تشخیص و محرز شدن هرگونه تخلفی از سمت مدرسان و یا نارسایی سایت در دریافت خدمات از طریق فرم ذیل شکایت خود را ارسال نموده تا در کمتر از 24 ساعت به شکایت شما رسیدگی گردد.

ارسال شکایت