پس‌زمینه گواهینامه

گواهینامه پایان دوره

بدینوسیله گواهی می شود: آقای/خانم  مریم نژند

 

دوره آموزشی:  راهنمای گردشگری سلامت

 

را بصورت آموزش غیر حضوری در سایت آموزش هتل داری و گردشگری مهارت گستر نوشیجان

 

مطابق قوانین با موفقیت به پایان رسانده است

 

 

موسسه آموزشی مهارت گستر نوشیجان