دوره غیر حضوری راهنمای طبیعت گردی

راهنمای طبیعت گردی یکی از رشته های گردشگری است که کارآموزان در این دوره با کلیه جاذبه های طبیعی کشور ایران آشنا می شوند.

اطلاعات دوره

سطح دشواری: پیشرفته

دسته‌بندی‌ها:

راﻫﻨﻤﺎي ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدي (اﮐﻮﺗﻮرﯾﺴﻢ) ﻓﺮدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮان در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
راﻫﻨﻤﺎي ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدي (اﮐﻮﺗﻮرﯾﺴﻢ) ﺷﻐﻠﯽ در ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﻮده ﮐﻪ در آن ﺿﻤﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ واﺳﻄﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آژاﻧﺲ ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﺮي ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدي و ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮان و ﮔﺮو ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدي در ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻗﺪام ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﭼﻮن ﺗﻮر ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدي، آژاﻧﺲ ﻫﺎي ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ و ﻧﯿﺰ ﻫﺘﻠﺪاري و ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮﺗﯿﻂ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮي در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.

محتوای دوره:

1- شناخت اکوتوریسم

2-مفاهیم و اصول گردشگری مبتنی بر طبیعت

3- شیوه اﺳﺘﻘﺮار زﻧﺪﮔﯽ در ﻃﺒﯿﻌﺖ
4 ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﯿﺎت وﺣﺶ
5 ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻏﺎر ﻫﺎ ، ﮐﻮﻫﻬﺎ و زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ

6 ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﻮاع اﻗﻠﯿﻢ و آب و ﻫﻮا
7 ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ اﯾﺮان
8 ﺷﻨﺎﺧﺖ ورزش ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ

9 ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداري در ﻃﺒﯿﻌﺖ

10 اﮐﻮﺗﻮرﯾﺴﻢ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪ

11 ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

56

تعداد دانشجویان دوره

39

رضایت اعضا

17

پیشنهاد شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا