آموزش غیر حضوری متصدی طبقات (سوپروایزر طبقات هتل)

این آموزش مطابق با سرفصل های سازمان فنی و حرفه ای کشور تهیه شده و یکیاز دروس دریافت دیپلم هتل داری می باشد.

اطلاعات دوره

سطح دشواری: دشوار

دسته‌بندی‌ها:

ناﻇﺮ ﻃﺒﻘﻪ و ﻳﺎ ﻃﺒﻘﺎت (ﺳﻮﭘﺮواﻳﺰر)
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ از ﻧﺎم اﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﻣﻲ آﻳﺪ، اﻳﻦ ﻓﺮد ﻧﺎﻇﺮ ﺻﺤﺖ اﻣﻮر ﻧﻈﺎﻓﺖ و اﺳﺒﺎب و اﺛﺎﺛﯿﻪ در ﻃﺒﻘﺎت اﻗﺎﻣﺘﻲ ھﺘﻞ اﺳﺖ. ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ اوﻟﯿﻪ او، ھﻤﺮاھﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺧﺎﻧﻪ دار ھﺮ ﻗﺴﻤﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻛﯿﻔﯿﺖ و ﻛﺎرآﻳﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ. ھﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ اﺗﺎق ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻚ ﺧﺎﻧﻪ دار آﻣﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﻮﭘﺮواﻳﺰرﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ آن اﺗﺎق را از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭼﻚ ﻛﻨﺪ و اﺗﺎق آﻣﺎده ﺑﺮاي ﻣﯿﮭﻤﺎن را ﺑﻪ واﺣﺪ ﭘﺬﻳﺮش اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻮول اراﻳﻪ اﺗﺎق ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر واﮔﺬاري ﺑﻪ واﺣﺪ ﭘﺬﻳﺮش اﺳﺖ. آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎء ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻲ ﻛﻤﻚ ﺧﺎﻧﻪ دار ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﻲ از ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﺳﻮﭘﺮواﻳﺰر را ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻲ دھﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺟﺪﻳﺪ آﻣﻮزش و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﻳﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻮﺟﻮد آﻣﻮزش ھﺎي دﻗﯿﻖ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﯿﻪ آﻣﻮزش ھﺎ ﺑﻪ ﺟﮭﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺻﺤﯿﺢ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد، ﺳﻮﭘﺮواﻳﺰر ﻣﺴﻮول ﻛﻨﺘﺮل ھﺰﻳﻨﻪ ھﺎ و ﺗﺠﮭﯿﺰات ﻃﺒﻘﻪ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ واﺣﺪھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﻧﮕﮭﺪاري و ﻧﮕﮭﺒﺎﻧﻲ ﻧﯿﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﯿﮭﻤﺎن ﻗﺴﻤﺘﻲ از وﻇﯿﻔﻪ او ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر ﻛﻤﻚ ﺧﺎﻧﻪ دار اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﻮﭘﺮواﻳﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎل و ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﮭﺖ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﯿﮭﻤﺎن داﺷﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮭﺘﺮي اراﻳﻪ دھﺪ.
ﺳﺎﻳﺮ وﻇﺎﻳﻒ وي ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻠﺤﻔﻪ ھﺎ، زﺑﺎﻟﻪ ھﺎ و ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻮﻳﻨﺪه و اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ھﺘﻞ ﺟﮭﺖ آﮔﺎھﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. )ﻳﻌﻨﻲ ﮔﺰارش اﺗﺎق ھﺎي آﻣﺎده و ﮔﺰارش ﻧﯿﺎزھﺎي ﺑﺨﺶ ﻧﮕﮭﺪاري( در ﺑﻌﻀﻲ ھﺘﻠﮭﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﮭﺎرت ھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎھﺶ ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﻪ داران ﺑﻌﻀﻲ ﻛﻤﻚ ﺧﺎﻧﻪ داران ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻛﺎر آﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻔﺎﻗﻲ ﻳﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺿﺮورت ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ اﻋﻤﺎل ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ ارﺗﻘﺎء ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن دﺳﺘﻤﺰد ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎھﺶ ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﻪ داران و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ھﺘﻞ ﺷﻮد.

مشخصات عمومي شغل :
متصدي طبقات در هتل كسي است كه توانايي تعيين شرح وظايف اطاقدار زن و مرد براساس چارت سازماني، تهيه فرم كنترل كليد، نظارت بر رعايت قوانين و مقررات در طبقات، ايجاد توازن در برنامه يا سهميه كاري در اوقات شلوغ و خلوت كار در هتل، برقراري ارتباط با بخش فرانت آفيس، پيگيري فرم هاي تعميرات و خرابيها، پيگيري فرم درخواست كالا از انبار، موجودي گيري از انبار و بازرسي اتاق ميهمان و پيشگيري از حوادث را داشته باشد.

55

تعداد دانشجویان دوره

38

رضایت اعضا

17

پیشنهاد شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا