دانلود پاورپوینت لباس اقوام ایران

4.000 تومان

دانلود پاورپوینت لباس اقوام ایران

پوشاك درجامعه

به عنوان نمودي از هويت فرهنگي ،اجتماعي وجغرافيائي ،شان ومنزلت مذهبي ،اقتصادي واجتماعي مردم را مشخص مي كند.پديد آمدن پوشاك بر مبناي تفكرات ونيازهاي اقليمي ،مادي ومعنوي اقوام بوجود آمده و آئينه تمام نمايي از تاريخ زندگي بشر شده داست.

پوشاك در يك جامعه بازتابي از قابليتهاي فرهنگي واجتماعي ،باورهاي مذهبي وپايبنديهاي رسمي ،سنتي وتوان اقتصادي است .بنابراين پوشاك همانند ساير پديده هاي فرهنگي تابع وضع وشرايط اقليمي وجغرافيايي ،طرز زندگي ،آداب ورسوم ،ذوق و سليقه ،مذهب واعتقادات هر جامعه است .

معرفي وشناختن پوشاك قومي ،كاركردهاي اجتماعي آن ،تاثيرپذيري وتاثيرگذاري آنهابسيار مهم وارزشمندمي باشد. پوشاك سنتي وبومي ارزش واهميتي درحد زبان يك قوم را دارد.همچنان كه مي توا ن باتغيير زبان يك قوم ،هويت قومي يا فرهنگي آنها را دگرگون كرد واز بين برد،از راه تغيير لباس اقوام نيز ميتوان ازآنها هويت زدايي كرد وشاخصه هاي قومي وفرهنگي آنها رااز ميان برد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن