استارت آپکسب و کار

درباره کسب و کار به روش لنزی (lnsie)

4/5 - (1 امتیاز)

کسب و کار به روش لنزی (lnsie): دوره راه اﻧﺪازی ﻛﺴﺐ‌وﻛﺎر است که ﺑﺎ اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ﻣﺜﺒﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺎلی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮدی، اﺟﺘﻤﺎعی و اﻗﺘﺼﺎدی، ﻓﺮد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه را ﺟﻬﺖ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ آرزوﻫﺎ و اﻫﺪاف شغلی ﻫﺪاﻳﺖ می‌کند و اﻟﮕﻮیی ﺗﺮکیبی ﺑﻮده ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻬﺎرت‌های زﻧﺪگی شغلی اﻓﺮاد، داﻧﺶ ﻻزم در ﺧﺼﻮص اﻳﺠﺎد، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻮﺳﻌﻪ کسب‌وکار را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﻜﻪ‌ﺳﺎزی، کسب‌وکارﻫﺎی ﺧﺮد ﻣﺤﻠﻲ را آﻣﻮزش می‌دﻫﺪ.

مهارت‌های زندگی شغلی

Life skills job L

دانش کسب‌وکار

Knowledge Business

N

راه‌اندازی کسب‌وکار

Start up Business

S

بهبود کسب‌وکار

Improve Business

I

توسعه کسب‌وکار Expand Business

E

شناسایی مهارت‌های زندگی شغلی
 • دانش: مفهوم خودآگاهی در ﻛﺴﺐ‌وﻛﺎر، مفهوم همدلی در کسب‌وکار، روش‌های برقراری ارتباط مؤثر در ﻛﺴﺐ‌وﻛﺎر، مفهوم تصمیم‌گیری در ﻛﺴﺐ‌وﻛﺎر، مفهوم حل مسئله در ﻛﺴﺐ‌وﻛﺎر، مفهوم تفکر انتقادی در ﻛﺴﺐ‌وﻛﺎر، مفهوم تفکر خلاق در ﻛﺴﺐ‌وﻛﺎر، روش‌های رویارویی با هیجان در ﻛﺴﺐ‌وﻛﺎر، روش‌های رویارویی با استرس در محیط ﻛﺴﺐ‌وﻛﺎر، تعریف بهداشت روانی و ارتباط آن بامهارت‌ها زندگی، اجزاء مهارت‌های زندگی، تعریف طرح زندگی و اجزاء آن.
 • مهارت: تبیین کاربرد اجزاء مهارت‌های ده‌گانه زندگی در ﻛﺴﺐ‌وﻛﺎر، تبیین گام‌های عملی طرح زندگی خود، بررسی اهمیت داشتن طرح زندگی، تدوین و تهیه طرح زندگی بر اساس شاخصه‌های اصلی و فرعی زندگی شغلی و نگرش: توجه به اهمیت مفاهیم و اصول خودآگاهی در بهبود شیوه زندگی، توجه به اهمیت رعایت اصول و مفاهیم مهارت‌های زندگی در ایفای صحیح نقش اجتماعی و شغلی و توجه به اهمیت مفهوم بهداشت روانی و تأثیر آن در بهبود کیفیت زندگی.
 • نگرش: توجه به اهمیت مفاهیم و اصول خودآگاهی در بهبود شیوه زندگی؛ توجه به اهمیت رعایت اصول و مفاهیم مهارت‌های زندگی در ایفای صحیح نقش اجتماعی و شغلی و توجه به اهمیت مفهوم بهداشت روانی و تأثیر آن در بهبود کیفیت زندگی
پیشنهاد می‌کنیم ببینید  7 راهکار برای جذابیت محتوای سخنرانی

اه اندازی کسب و کار به روش لنزی

دانش کسب‌و‌کار
 • دانش: تاریخچه کارآفرینی، مفهوم کارآفرینی، ضرورت و اهمیت کارآفرینی، تعریف کارآفرین و ویژگی‌های اصلی کارآفرینان، مهارت‌های کارآفرینی،
 • مهارت: بررسی تفاوت افراد کارآفرین با سایرین، ایده یابی، غربال و انتخاب ایده مناسب ﻛﺴﺐ‌وﻛﺎر، انتخاب ساختار مناسب بر اساس ایده، بررسی مسیر شغلی کارآفرینانه، بررسی و کشف فرصت‌های کارآفرینانه منطقه، شناسایی علل شکست یک کسب‌و‌کار و شناسایی ریسک در کارآفرینی
راه‌اندازی کسب‌و‌کار
 • دانش: روش‌های تحلیل موردنیاز قبل از شروع کسب‌وکار (محیطی، بازار و فنی)؛ مفهوم نوع مالکیت کسب‌و‌کار؛ مکان مناسب کسب‌و‌کار؛ مفهوم منابع مالی؛ روش‌های تأمین منابع مالی موردنیاز؛ راه‌های رسیدن به کسب‌و‌کار؛ مالکیت معنوی؛ انواع شرکت‌های تجاری؛ مفهوم شرکت تعاونی و انواع آن؛ نحوه تشکیل شرکت تعاونی؛ مفهوم تعاونی و انواع آن؛ نحوه تشکیل شرکت تعاونی؛ انواع مدل‌های حرفه‌ای کسب‌و‌کار؛ مفهوم کارگروهی و روش ایجاد گروه‌های موفق؛ تعریف طرح کسب‌و‌کار و اجزاء آن؛ مفهوم کسب‌و‌کار پایدار
 • مهارت: برآورد سرمایه اولیه ﻛﺴﺐ‌وﻛﺎر؛ شناسایی راه‌های تأمین مالی ﻛﺴﺐ‌وﻛﺎر و حامیان؛ تهیه طرح ﻛﺴﺐ‌وﻛﺎر؛ تشکیل گروه و تقسیم وظایف؛ انتخاب نوع شرکت و مالکیت آن؛ شناسایی معیارهای انتخاب مکان مناسب برای ﻛﺴﺐ‌وﻛﺎر موردنظر؛ اخذ مجوزهای قانونی لازم از مراجع ذی‌صلاح
بهبود کسب‌وکار
 • دانش: مفهوم بهبود ﻛﺴﺐ‌وﻛﺎر؛ مفهوم مدیریت ﻛﺴﺐ‌وﻛﺎر؛ مراحل رشد ﻛﺴﺐ‌وﻛﺎر؛ مفهوم برنامه‌ریزی در ﻛﺴﺐ‌وﻛﺎر؛ تعریف سازمان‌دهی در ﻛﺴﺐ‌وﻛﺎر و انواع آن؛ مفهوم ساختار سازمانی و انواع آن؛ مفهوم هدایت و رهبری در ﻛﺴﺐ‌وﻛﺎر؛ مفهوم استراتژی در ﻛﺴﺐ‌وﻛﺎر؛ مراحل جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی؛ تعریف بهسازی و آموزش کارکنان؛ مفهوم مدیریت مالی، بودجه‌بندی، حسابداری و حقوق و دستمزد؛ روش‌های توانمندسازی فنی و مالی از طریق جذب سرمایه در راستای بهبود ﻛﺴﺐ‌وﻛﺎر؛ مدل‌های مدیریت ﻛﺴﺐ‌وﻛﺎر خرد خانگی، خانوادگی و محلی؛ مفهوم ایمنی در ﻛﺴﺐ‌وﻛﺎر؛ مفهوم بهره‌وری و افزایش اثربخشی در کارکنان؛ مفهوم فناوری در بهبود تولید و یا خدمت
 • مهارت: مقایسه فرهنگ کارآفرینی و فرهنگ مدیریتی در ﻛﺴﺐ‌وﻛﺎر؛ بررسی فرآیند جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی؛ برنامه‌ریزی آموزشی؛ شناسایی اصول حسابداری و کاربرد آن در ﻛﺴﺐ‌وﻛﺎر؛ محاسبه حقوق و دستمزد؛ برنامه‌ریزی و تدوین استراتژی ﻛﺴﺐ‌وﻛﺎر
پیشنهاد می‌کنیم ببینید  هدف گذاری به روش اسمارت (SMART)+فیلم
توسعه ﻛﺴﺐ‌وﻛﺎر
 • دانش: مفهوم بازاریابی و تفاوت آن با فروش؛ تعریف آمیخته بازاریابی و اجزاء آن؛ مفهوم بازارشناسی، بازاریابی، بازارگردانی و مدیریت بازار؛ مفهوم برند؛ مفهوم تجاری‌سازی؛ مبانی تبلیغات و مدل‌های مختلف عرضه محصول یا خدمت؛ مدل‌های توسعه کسب‌و‌کارهای خرد؛ مفهوم شبکه‌سازی در تولید و عرضه؛ مدل‌های مختلف شبکه‌سازی؛ اصول و مبانی مذاکرات در کسب‌و‌کار؛ مفهوم و نقش تشکل و اتحادیه صنفی؛ شیوه مشارکت و عضویت در اتحادیه‌های صنفی؛ مفهوم مشتری‌مداری و ایجاد رضایت‌مندی در مشتریان
 • مهارت: تعیین عناصر بازاریابی در برنامه‌ریزی فروش؛ شناسایی رقبا؛ انتخاب محصول واقعی؛ قیمت‌گذاری؛ طراحی کانال‌های توزیع؛ انتخاب و ارائه محصول/خدمت؛ بکارگیری ابزارهای مناسب در تبلیغات؛ بکارگیری فنون مذاکره در بازاریابی؛ بررسی کارکردهای تشکل‌های صنفی و انحادیه‌ها در کسب‌و‌کار؛ بررسی نقش شبکه‌ها در ثبات، پایداری و توسعه کسب‌و‌کارهای خرد خانگی، خانوادگی و محلی؛ شبکه‌سازی کسب‌و‌کارها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا